Personuppgifter

Personuppgiftshantering inom företaget Djurvetologen

Denna dataskyddspolicy förklarar hur Djurvetologen samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra för att bevaka dem.


Djurvetologen värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd och följer givetvis den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) som började gälla den 25 maj 2018 inom EU och tryggar hanteringen av Dina personuppgifter.


Det är viktigt att du tar del av och förstår dataskyddspolicyn och känner dig trygg i min behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta mig vid ev. frågor (info@djurvetologe.se).


Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex. kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej.


Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.


Vad hittar du på den här sidan?

En väldig massa regler, behandlingar, rutiner m.m. och det är lätt att bli snurrig när du letar efter just det du söker. Därför kommer här en innehållsförteckning


1) Hur personuppgifter hanteras specifikt för olika endamål (kurs, föreläsning, privatkurs/rådgivning)

2) Återkallande av godkännande

3) Delning av personuppgifter

4) Dina rättigheter

5) Personuppgiftsansvarig


------------------------------------------------------1--------------------------------------------------------


PERSONUPPGIFTER I SYFTE ATT HANTERA BOKFÖRING AV BETALNINGAR


Behandlingar som utförs: Mottagande av uppgifter via formulär eller mail. Överföring till bokföringstjänst och inskrivning i faktura/kvitto. Utskick av fakturor/kvitton till berörd kund. Utskrift för lagring enligt bokföringslagen. Kommunikation kring betalningen.


Kategorier av personuppgifter:

Köparens namn, ev. org. nr., mail och fakturaadress.


Laglig grund: Bokföringslagen.


Lagringsperiod: 7 år.PERSONUPPGIFTER FÖR ATT HANTERA PRENUMERATION PÅ NYHETSBREV


Behandlingar som utförs: Tredjepartstjänsten Convertkit används för att hantera insamling och lagring av personuppgifter. Convertkit är självständigt personuppgiftsansvariga och deras policy kring GDPR går att hitta via deras hemsida. Därefter får jag ta del av personuppgifter via Convertkit som sparas i ett privat exceldokument.


Kategorier av personuppgifter:

Convertkit samlar in namn och mailadress. I vissa fall kan den enskilde uttrycka något specifikt intresse som jag sparar i Convertkit för att ge bättre innehåll.


Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att kunna leverera och optimera nyhetsbrevet för dig.


Lagringsperiod: 15 år.PERSONUPPGIFTER FÖR ATT HANTERA ONLINEKURSPLATS


Behandlingar som utförs: Tredjepartstjänsten Teachable används för att hantera insamling och lagring av personuppgifter. Teachable är självständigt personuppgiftsansvariga och deras policy kring GDPR går att hitta via deras hemsida. Vid bokning samlar jag in nödvändig information för fakturering via Google Forms. Personuppgifterna överförs sedan till en faktura i tredjepartstjänsten Fortnox och raderas från Google Forms.


Kategorier av personuppgifter:

Teachable samlar in namn och mailadress för att skapa ett kurskonto. För faktura samlar jag in köparens namn, ev. org. nr., mail och fakturaadress.


Laglig grund: Fullgörande av tjänsteavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att jag ska kunna fullgöra mina åtaganden enligt tjänsteavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan mina åtaganden inte fullgöras och jag tvingas därför neka dig tjänsten.
Berättigat intresse. Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att kunna leverera och optimera nyhetsbrevet för dig.


Lagringsperiod: 15 år.
PERSONUPPGIFTER FÖR ATT HANTERA PRENUMERATION AV MINDFULNESS FÖR DJURPERSONAL


Behandlingar som utförs: Tredjepartstjänsten Paypal används för att hantera betalning av abonnemanget. Paypal är självständigt personuppgiftsansvariga och deras policy kring GDPR går att hitta via deras hemsida. Därefter får jag ta del av personuppgifter via Paypal som sparas i ett privat exceldokument. Jag skickar ut ett word-dokument som kunden fyller i och sänder tillbaka, vilket jag sedan sparar på min privata hårddisk. Tjänsten utförs via facebook som också hanterar personuppgifter självständigt.


Kategorier av personuppgifter:

Paypal hanterar de personuppgifter som har med betalningen att göra. Jag tar in namn, mail, uppgifter om generell hälsa, information om specifika kontraindikationer mot mindfulness och personens förväntningar på tjänsten.


Laglig grund: Fullgörande av tjänsteavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att jag ska kunna fullgöra mina åtaganden enligt tjänsteavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan mina åtaganden inte fullgöras och jag tvingas därför neka dig tjänsten.

Samt berättigat intresse. Behandlingen av journal och träningsplan är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att optimera mindfulnesstjänsten för dig.


Lagringsperiod: 15 år.PERSONUPPGIFTER I SYFTE ATT HANTERA BOKNING AV KURSPLATS OCH KURSGENOMFÖRANDE


Behandlingar som utförs: Mottagande av bokningar, om- och avbokningar via Zoogigantens bokningssystem (tredje part) och via mail till det egna företaget. Överföring av uppgifter till ett privat excelark. Utskick av bokningsbekräftelser och kursinformation via mail. Kommunikation kring bokningen.


Kategorier av personuppgifter:

Namn, för identifiering av individ mot betalning och biljett

Mail, för att kunna kontakta kunder vid frågor om deras anmälan samt för att skicka ut material från kurser de går.

Frivillig information om hunden (namn, ålder, ras), för att kunna förbereda mig bättre inför den kursgrupp som jag ska stå inför.


Laglig grund: Fullgörande av tjänsteavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att jag ska kunna fullgöra mina åtaganden enligt tjänsteavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan mina åtaganden inte fullgöras och jag tvingas därför neka dig tjänsten.


Lagringsperiod: Till dess att tjänsten har slutförts. Mailadress sparas i 15 år förutsatt att kunden godkänt det, och detta godkännande kan alltid återkallas via mail till info@djurvetologen.se. Zoogiganten som har betaltjänsten är självständigt personuppgiftsansvariga, se längre ner.PERSONUPPGIFTER I SYFTE ATT HANTERA BOKNING AV FÖRELÄSNINGSBILJETT


Behandlingar som utförs: Mottagande av bokningar, om- och avbokningar via Zoogigantens bokningssida och mail. Överföring av uppgifter till ett privat exelark. Utskick av information inför föreläsningen. Kommunikation kring bokningen.


Kategorier av personuppgifter:

Namn, för identifiering av individ mot betalning och biljett

Mail, för att kunna kontakta kunder vid frågor om deras anmälan samt för bokningsbekräftelse


Laglig grund: Fullgörande av tjänsteavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att jag ska kunna fullgöra mina åtaganden enligt tjänsteavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan mina åtaganden inte fullgöras och jag tvingas därför neka dig tjänsten.


Lagringsperiod: Till dess att tjänsten har slutförts. Mailadress sparas i 15 år förutsatt att kunden godkänt det, och detta godkännande kan alltid återkallas via mail till info@djurvetologen.se. Zoogiganten som har betaltjänsten är självständigt personuppgiftsansvariga, se längre ner.PERSONUPPGIFTER I SYFTE ATT HANTERA BOKNING OCH GENOMFÖRANDE AV PRIVATA KURSER OCH PRIVAT RÅDGIVNING


Behandlingar som utförs: Mottagande av bokningar, om- och avbokningar via formulär och mail. Överföring av uppgifter till ett privat exelark. Utskick av bokningsbekräftelser. Kommunikation kring bokningen. Intervju under rådgivning. Journalföring samt träningsplan i privat worddokument. Utskick av dessa till kunden.


Kategorier av personuppgifter:

Namn, för identifiering av individ mot betalning och biljett

Telefonnummer, för att kunna kontakta kunder vid frågor om deras anmälan

Mail, för att kunna kontakta kunder vid frågor om deras anmälan samt för att skicka ut material från kurser de går.

Information om hunden (namn, ålder, ras, problemområde), för att kunna förbereda mig bättre inför den hund jag träffar


Under privatkurs och utredningar förs journal och träningsplan skrivs för djuret i fråga. Detta för att kunna göra uppföljningar och för att kunna backa tillbaka i träningen vid behov. Inga uppgifter delas till tredje part (annan sakkunnig) utan skriftlig överenskommelse med kunden, eller genom att kunden själv överlämnar journalen. De uppgifter som samlas in används för att få en holistisk bakgrund till hundens problem och utföra orsaksfokuserad behandling, istället för symptombehandling. 


Laglig grund: Fullgörande av tjänsteavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att jag ska kunna fullgöra mina åtaganden enligt tjänsteavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan mina åtaganden inte fullgöras och jag tvingas därför neka dig tjänsten.

Samt berättigat intresse. Behandlingen av journal och träningsplan är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera privatrådgivning.


Lagringsperiod: 15 år från lagringens början. Zoogiganten som har betaltjänsten är självständigt personuppgiftsansvariga, se längre ner.
-------------------------------------------------------2-------------------------------------------------------ÅTERKALLANDE AV GODKÄNNANDE

Alla personuppgifter i Djurvetologens listor kan lätt hittas och raderas på begäran av kunden, som har rätt att framföra en sådan begäran när som helst. Begäran skickas in via info@djurvetologen.se


Vid tillfällen då Djurvetologen är bokad externt samlar vi inte in några personuppgifter. För hantering av dessa hänvisar vi till arrangören.


-----------------------------------------------------3---------------------------------------------------------


VILKA KAN JAG KOMMA ATT DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED?

Jag delar de personuppgifter som samlas in via kurser.zoogiganten.se med företaget ZooGiganten AB som är självständigt personuppgiftsansvariga. Även andra företag kan komma att delges personuppgifter vid behov. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är jag som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som jag delar dina personuppgifter med är:

1) Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.

2) Företag som erbjuder betallösningar (banker och andra betaltjänstleverantörer).

3) Företag som erbjuder bokningssystem och betallösningar (kortterminal) -> ZooGiganten

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.VAR BEHANDLAR JAG DINA PERSONUPPGIFTER?

De personuppgifter som samlas in till kurser och föreläsningar samlas in via Gravityform i Wordpress. Privata bokningar sker via mailtjänst som köps in av one.com. Därefter överförs uppgifterna till excel- eller worddokument där de lagras enligt angiven tidsram, se specifika lagringsangivelser ovan. Dessa dokument sparas i sin tur i en lösenordsskyddad OneDrive-molntjänst. Fakturor skrivs i Speedledger bokföringsprogram där de också lagras, samt skrivs ut och bevaras i minst 7 år.


------------------------------------------------4--------------------------------------------------------------DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag). Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna (informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande).

Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.DIN RÄTT TILL RÄTTELSE

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Tänk på att du som har konto på hundiabutiken.se kan ändra vissa uppgifter direkt via Mina sidor.DIN RÄTT TILL RADERING

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.

Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.

Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.

Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av. Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (t.ex. sociala medier).


Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning.

Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.DIN RÄTT TILL BEGRÄNSNING

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter. Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade. Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR MOT VISS TYP AV BEHANDLING

Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Berättigat intresse: I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.


 

RÄTT TILL DATAPORTABILITET

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.


------------------------------------------------------5--------------------------------------------------------


ANSVARIG för de personuppgifter Djurvetologen samlar in är företagets ägare, Emma Almquist.